Main Menu
หน้าหลัก
รายละเอียดโครงการที่ 1
รายละเอียดโครงการที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
แบบฟอร์มลงชื่อสมัครเรียน
ค้นหา
ติดต่อเรา
ผลการวิจัยโครงการที่ 2
พื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยฯ
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
ผลจากการดำเนินการวิเคราะห์
- อำเภอสามเงา
- อำเภอบ้านตาก
- อำเภอเมือง
- อำเภอวังเจ้า
จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
จัดทำแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ
web links
ม.รามคำแหง
สภาวิจัยแห่งชาติ
GISTDA
พิพิธภัณฑ์ชุมชนลุ่มน้ำปิง จ.ตาก

จัดทำแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล์

จัดทำแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงใน 4 อำเภอ

          ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติมาตราส่วน 1:50,000 เพื่อแสดงลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของอำเภอสามเงา (ใต้เขื่อนภูมิพล) อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า โดยลงตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งทุนทางสังคมที่ได้ไปบันทึกค่าพิกัดไว้ทั้งหมด 187 จุด โดยจัดทำในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ๆ ละ 1 ชุด รวม 4 ชุด ซึ่งแบบจำลองนี้ได้ส่งมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนในแต่ละอำเภอ ดังนี้


อำเภอสามเงา      ส่งมอบให้กับ    สภาวัฒนธรรมอำเภอสามเงา
อำเภอบ้านตาก    ส่งมอบให้กับ    วัดทุ่งยั้ง
อำเภอเมืองตาก   ส่งมอบให้กับ    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
อำเภอวังเจ้า         ส่งมอบให้กับ     ชุมชนบ้านเด่นวัว

 

 

 

รูปที่ 1 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคมทั้ง 4 อำเภอในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จ.ตาก ซึ่งร่วมตั้งแสดงในงานนิทรรศการตามรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ำปิง อันเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมเวียงตาก 2 อ.เมือง จ.ตาก

รูปที่ 1 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคมทั้ง 4 อำเภอในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จ.ตาก ซึ่งร่วมตั้งแสดงในงานนิทรรศการตามรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ำปิง อันเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมเวียงตาก 2 อ.เมือง จ.ตาก

 

รูปที่ 2 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.สามเงา

รูปที่ 2 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.สามเงา

 

รูปที่ 3 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.สามเงา

รูปที่ 3 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.สามเงา

 

 รูปที่ 4 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.บ้านตาก

รูปที่ 4 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.บ้านตาก

 

รูปที่ 5 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.บ้านตาก

รูปที่ 5 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.บ้านตาก 

 

 รูปที่ 6 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.เมืองตาก

รูปที่ 6 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.เมืองตาก

 

 รูปที่ 7 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.เมืองตาก

รูปที่ 7 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.เมืองตาก 

 

รูปที่ 8 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.วังเจ้า

รูปที่ 8 แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติแสดงแหล่งทุนทางสังคม อ.วังเจ้า

 

รูปที่ 9 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.วังเจ้า

รูปที่ 9 สัญลักษณ์ของแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศสามมิติ อ.วังเจ้า 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 2008-01-23 )
 
< ก่อนหน้า
© 2017 www.gis.ru.ac.th