Main Menu
หน้าหลัก
รายละเอียดโครงการที่ 1
รายละเอียดโครงการที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
แบบฟอร์มลงชื่อสมัครเรียน
ค้นหา
ติดต่อเรา
ผลการวิจัยโครงการที่ 2
พื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยฯ
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
ผลจากการดำเนินการวิเคราะห์
- อำเภอสามเงา
- อำเภอบ้านตาก
- อำเภอเมือง
- อำเภอวังเจ้า
จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
จัดทำแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ
web links
ม.รามคำแหง
สภาวิจัยแห่งชาติ
GISTDA
พิพิธภัณฑ์ชุมชนลุ่มน้ำปิง จ.ตาก

ทำเนียบ น.ศ. จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์

*******************************************************************************************************************  

ทำเนียบนักศึกษาโครงการพิเศษ

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1

*******************************************************************************************************************

 

 นายอภินันท์  ธรรมฤาชุ

ประธานนักศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1

 

 

 นายอาทิตย์  โกมุตตานนท์

รองประธานนักศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1

 นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย

รองประธานนักศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1

 

 

 จ.ส.ท.บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก

รองประธานนักศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1

นางสายม่าน  คำประสิทธิ์

รองประธานนักศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 

 
 

 นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก

เหรัญญิก

  

***********************************************************************************************************************************

  

 

นายอภินันท์  ธรรมฤาชุ  อายุ: 55 ปี

อาชีพ: พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าฯ

สถานที่ทำงาน: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 

  
 

 นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย (จิ๋ว)  อายุ: 50 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

  
 

 นายวิชา  เลิศวราดิเรก  อายุ: 39 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

  
 

 นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก (น้อยหน่า)  อายุ: 39 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

  

 

 นางกีรพร  ล้อมไธสง  อายุ: 47 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

  

 

 นายสันติ  พึ่งพงษ์  อายุ: 36 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัคร

สถานที่ทำงาน: การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อำเภอครบุรี

  
 

 นางสุนิตย์  ฤกษ์มาเจริญ (นิด)  อายุ: 49 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ทำงาน: โรงพยาบาลหนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก

  

 

 นางสายม่าน  คำประสิทธิ์ (นก)  อายุ: 52 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ทำงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

  
 

 นางสาวณัฐฐิฐา  จำเนียรการ (ปิ่น)  อายุ: 42 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานอัยการ อำเภอสีคิ้ว

  
 

 นางสาวภัคภร  ชยเสนาพงศ์ (แน็ก)  อายุ: 23 ปี

อาชีพ: -  ตำแหน่ง: -

สถานที่ทำงาน: -

  
 

 นายเจนณรงค์  จันทวงค์ (เจน)  อายุ: 39 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: เรือนจำกลางนครราชสีมา

  
 

 นางเพียงอัมพร  ไกรษร (แดง)  อายุ: 40 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: นักทัณฑวิทยาชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: เรือนจำกลางนครราชสีมา

  
 

 นายวิษณุ  สุรเดช (เก๋)  อายุ: 33 ปี

อาชีพ: พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สถานที่ทำงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อ.ปากช่อง

  
 

 นางสาววลาวัลย์  ชุนไธสง (แอ๊ด)  อายุ: 34 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

สถานที่ทำงาน: เรือนจำกลางนครราชสีมา

  
 

 นางสาวเพ็ญนภา  ไชยนาแพง (แอน)  อายุ: 37 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

สถานที่ทำงาน: เรือนจำกลางนครราชสีมา

  

 

 จ.ส.ท.บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก  อายุ: 44 ปี

อาชีพ: นักการเมือง  ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ทำงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  

 

 นายรัฐวงศ์  ชีวะวิโรจน์  (โดฟ) อายุ: 27 ปี

อาชีพ: พนักงานราชการ  ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สถานที่ทำงาน: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา

  
 

 นางสาวปริญญา  บุญทรงสันติกุล (ปุ้ย)  อายุ: 27 ปี

อาชีพ: พนักงานราชการ  ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สถานที่ทำงาน: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา

  
 

 นายณัฐพล  แป้นนอก (หนิด)  อายุ: 44 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

สถานที่ทำงาน: สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

  
 

 นายวิรุฬห์  จันทร์จินดา (บ๊อบ)  อายุ: 29 ปี

อาชีพ: พนักงานเอกชน  ตำแหน่ง: วิศวกร

สถานที่ทำงาน: บริษัทไคชิน จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  

 

 นายศิขรินทร์  วิชิต (เจ)  อายุ: 33 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน

สถานที่ทำงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

  

 

 นางสาวลักขณา  แสงสุข (ลูกปัด)  อายุ: 26 ปี

อาชีพ: พนักงานท้องถิ่นจังหวัด  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย

สถานที่ทำงาน: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

  
 

 นายอาทิตย์ โกมุตตานนท์ (อาตี้)  อายุ: 47 ปี

อาชีพ: พนักงานบริษัท  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ 5

สถานที่ทำงาน: บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหัวทะเล จ.นครราชสีมา

  

 

 นางสาวพิมพ์จิต (ดาว)  ชาญประโคน  อายุ: 32 ปี

อาชีพ: รับราชการ  ตำแหน่ง: นวส.ปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน: สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์

  

 

 นางสาวชนิตา  เนาวบุตร (มด)  อายุ: 24 ปี

อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว  ตำแหน่ง: ผู้จัดการบริษัท

สถานที่ทำงาน: 43/12 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  
  
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 2010-06-18 )
 
© 2017 www.gis.ru.ac.th