Main Menu
หน้าหลัก
รายละเอียดโครงการที่ 1
รายละเอียดโครงการที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
แบบฟอร์มลงชื่อสมัครเรียน
ค้นหา
ติดต่อเรา
web links
ม.รามคำแหง
สภาวิจัยแห่งชาติ
GISTDA
พิพิธภัณฑ์ชุมชนลุ่มน้ำปิง จ.ตาก

ทำเนียบ น.ศ. จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์

***********************************************************************************************************

ทำเนียบนักศึกษาโครงการพิเศษ

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3

***********************************************************************************************************

 

 พระกิตติศักดิ์  ขึมสูงเนิน

 ประธานนักศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3

 

 

  

 นายสมศักดิ์  สุขภิรมย์

 

 น.ส.สุจิตรา  ไชยนงค์

 รองประธานนักศึกษาฯ

 

 รองประธานนักศึกษาฯ

   

 

 

 

 นางอโนทัย  ชอบสว่าง

 

 นายสุรเชษฐ์  เงื่อนตะคุ

 เหรัญญิก

 

 เลขานุการ

**********************************************************************************************************************

 

น.ส.สุจิตรา ไชยนงค์ (แหวว)  อายุ: 52 ปี

อาชีพ: รับราชการ    ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน

สถานที่ทำงาน: อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  

 

ดต.สมศักดิ์  สุขภิรมย์ (สมศักดิ์)   อายุ: 43 ปี

อาชีพ: รับราชการตำรวจ   ตำแหน่ง: พนักงานสอบสวน

สถานที่ทำงาน: สภ.ขามทะเลสอ  อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

  

 

 น.ส.เกศินี  อ๊อดยง (ไก่)    อายุ: 34 ปี

อาชีพ: รับราชการ    ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน: อำเภอห้วยแถลง

  

 

 นายสุรเชษฐ์  เงื่อนตะคุ (หนุ่ม)   อายุ: 23 ปี

อาชีพ: รับราชการ   ตำแหน่ง: เสมียนสัสดี

สถานที่ทำงาน: สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองคาย

  

 

 นายอดิสร  อุดมเวช (ต้อง)   อายุ: 25 ปี

อาชีพ:  -        ตำแหน่ง:   -

สถานที่ทำงาน:   -

  

 

 นางอโนทัย  ชอบสว่าง (ติ๋ม)   อายุ: 39 ปี

อาชีพ: รับราชการ     ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาล

สถานที่ทำงาน: เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จ.นครราชสีมา

  

 

 นางเกษฤดี  ดำกฤษฎา (ไก่)   อายุ: 34 ปี

อาชีพ: รับราชการ     ตำแหน่ง: หัวหน้ากองช่าง

สถานที่ทำงาน: เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จ.นครราชสีมา

  

 

 นางโสภา  นวโลหะกุล (โสภา)   อายุ: 38 ปี

อาชีพ: รับราชการ     ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

  

 

 นายลำพูล  จันทร์ทอง (พูล)   อายุ: 37 ปี

อาชีพ: ลูกจ้างประจำ อบต.     ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

สถานที่ทำงาน: อบต.บึงอ้อ  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

  

 

 น.ส.กันต์กนิษฐ์  เก้าสันเทียะ (ดวง)   อายุ: 34 ปี

อาชีพ: รับราชการ     ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

  

 

 นายศุขกวี  แย้มพุทธคุณ (อุ๊)   อายุ: 44 ปี

อาชีพ: รับราชการ   ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สถานที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช จ.นครราชสีมา

  

 

 น.ส.กุหลาบ  สร้อยเพชร (แหม่ม)   อายุ: 29 ปี

อาชีพ: พนักงานจ้าง     ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างโยธา

สถานที่ทำงาน: อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

  

 

 นางจุไรรัตน์  ทองรอด (รัตน์)   อายุ: 36 ปี

อาชีพ: รับราชการ     ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน

สถานที่ทำงาน: อบต.ตูม  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา

  

 

 พระกิตติศักดิ์  ขึมสูงเนิน (หลวงพี่ตี๋)   อายุ: 44 ปี

อาชีพ: นักบวช     ตำแหน่ง: เจ้าอาวาส

สถานที่ทำงาน: วัดหนองโพธิ์  ต.ทุ่งกรุณ  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

  

 

 น.ส.ขวัญนภา  เทพประเทืองทิพย์ (ขวัญ)   อายุ: 31 ปี

อาชีพ: พนักงานรัฐวิสาหกิจ     ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการ 6

สถานที่ทำงาน: ธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัย จ.นครราชสีมา

  

 

 น.ส.ศิริประภาพร  ใหญ่โนนสูง (ตู่)   อายุ: 27 ปี

อาชีพ: ลูกจ้างตามภารกิจ     ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

สถานที่ทำงาน: อบต.โคกกระชาย  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา

  

 

 น.ส.พอใจ  สุขจินดาเสถียร (มด)   อายุ: 33 ปี

อาชีพ: พนักงานเอกชน     ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงแรม

สถานที่ทำงาน: โรงแรมพิมายอินน์  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา

  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 2010-09-01 )
 
© 2017 www.gis.ru.ac.th